فردا/ استفاده از ماسک توسط بانوی عشایری هنگام مراجعه جهت انجام واکسیناسیون فرزندش