تابناک با تو/ اقدام یک آرایشگاه در سائوپائولو برزیل برای حفظ فاصله اجتماعی بین مشتریان