ابنا/ مردم فلسطین در منطقه نابلس در شهرک "عصیره الشمالیه"، در اعتراض به طرح الحاق و شهرک سازی صهیونیست ها تظاهرات کردند.