میزان/ باشیوع ویروس کرونا زمین های بازی در پارک ها نیز تعطیل شده و استفاده از آنها برای کودکان ممنوع است.