عطر قرآن/ پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله): شش چیز است که زیباست و برای شش کس زیباتر:
⁩عدل زیباست اما برای امیران زیباتر و صبر زیباست اما برای فقرا زیباتر و ورع زیباست اما برای علما زیباتر و سخاوت زیباست اما برای توانگران زیباتر و توبه زیباست اما برای جوانان زیباتر و حیا زیباست اما برای زنان زیباتر و اما امیرى که عدل ندارد،مانند ابرى است که باران ندارد و فقیرى که صبر ندارد، مانند چراغى است که نور ندارد و عالمى که ورع ندارد مانند درختى است که میوه ندارد و توانگرى که سخاوت ندارد،مانند زمینى است که گیاه ندارد و جوانى که توبه ندارد مانند رودى است که آب ندارد و زنى که حیا ندارد مانند غذایى است که نمک ندارد.
إرشاد القلوب , جلد۱ , صفحه۱۹۳
نهج الفصاحه،صفحه ۵۷۸