آخرین خبر/ وضعیت دیروز عبور نفت کش های اتنگلیسی از تنگه هرمز دستمایه طنز شده استو

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید