٦٧٠
٠

صدا و سیما/ وزیر کشور : هیات های اجرایی انتخابات به جز یکی دو شهرستان در سراسر کشور تشکیل شده است.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید