آخرین خبر/ رئیس قوه قضاییه در مراسم ارتحال امام خمینی ره گفت : اولین علت موفقیت ما در مبارزه با کرونا نقش هدایت کننده مقام معظم رهبری در به خط کردن همه ی ظرفیت کشور بود و دوم حضور و مشارکت مردم و مجموعه ی رسانه ها و نخبگان بود.