آخرین خبر/ روایتی از عروج امام (ره) و وصیت نامه سیاسی ایشان را مشاهده می فرمایید.