آخرین خبر/ در حوزه علمیه نجف درباره ولایت فقیه بحث کردند.

این نظریه بدعتی در فقه نیست و کار امام یک استفاده صحیح از موازین متعارف فقهی است