آخرین خبر/ رهبر انقلاب فرمودند امام کاری کردند که قدرت های بزرگ اعتراف کردند که امام مارا تحقیر کرد.