آخرین خبر/ رهبر انقلاب گفت: این شعار که بگذارید نفس بکشیم امروز شعار مردم آمریکاست در واقع حرف دل همه ملت هایی است که آمریکا در اونجا ظالمانه وارد شده است.