مهر/ مکالمه شناور امداد عراقى هنگام کمک به کشتی غرق شده ایرانی: یک شناور ایرانی حامل سرامیک غرق شده و یک شناور نظامی برای امداد نجات به آنجا آمده است.

۴ نفر نجات پیدا کردند و سه نفر سرنوشتشان معلوم نیست.

محل غرق شناور در کنار بویه شماره ۵ است.