آخرین خبر/ سخنگوی دولت گفت: همه می دانند که بزرگترین دشمن گروه های تروریستی در منطقه بودیم. دولت آمریکا خودش تروریست هست. ربیعی به اصحاب رسانه برای مطالعه کتاب خاطرات بولتون توصیه کرد.