انتخاب/ گزارشی از دادگاه امروز اکبر طبری را میبینید که در ان دانیال زاده موسوم به سلطان فولاد هم در آن حضور داشته است.