صدا و سیما/ حساب و کتاب رئیس جمهور با مدیرعامل آبفا بر سر دو نرخ را مشاهده می کنید.