فارس/ رئیس سابق بانک مرکزی با اعتقاد به این که بهترین دوران شاخص های اقتصادی در دولت هفتم و هشتم میداند تاکید کرد علت آن دخالت نکردن رئیس جمهور وقت در موضوعی است که در آن تخصص ندارد اما بقیه روسای جمهور ادعا داشتند.

سیف رئیس سابق بانک مرکزی درباره مقایسه شاخص اقتصادی ادوار مختلف ریاست جمهوری گفت: بر اساس متغیرهای اقتصادی بهترین شاخص‌ها مربوط به دولت های هفتم و هشتم است که آقای خاتمی رئیس جمهور بودند. دلیل آن هم این نیست که رئیس جمهور متخصص در اقتصاد بود. بلکه دلیل اصلی آن بود که اداره اقتصاد را به متخصصین اقتصادی سپرده بودند و به همین دلیل نتایج بهتری را ملاحظه می کنیم.

وی در ادامه گفت اما بقیه هم تخصص نداشتند؛ فقط ادعا داشتند. البته نباید فکر کنیم که حتما لازم است رئیس جمهور متخصص در امور اقتصادی هم باشد.