صبح نو/ نماینده دادستان: فردی به نام محمد انوشه وظیفه شناسایی طعمه در شبکه طبری را داشت و افراد پرونده دار در دستگاه قضایی را شناسایی می‌کرد اما طبری منکر شد.