آخرین خبر/ روحانی اظهار کرد نسبت به مسکن من به عنوان رئیس جمهور اعتراف میکنم که ما در دولت یازدهم یک عقب ماندگی داریم.