فارس/ با اجماع اعضای فراکسیون اقتصاد دانش‌بنیان مجلس سیدمحسن دهنوی رئیس این فراکسیون شد.

همچنین براساس اکثریت آرا، رضاخواه به عنوان نایب رئیس، رشیدی به عنوان سخنگو، شریفیان دبیر اول و شاکری به عنوان دبیردوم از سوی اعضا انتخاب شدند.