اعتماد/ دبیرکل نهضت آزادی ایران، در گفت‌وگویی روایتی متفاوت از چرایی عضویت فروهر و سنجابی در کابینه بازرگان گفت.

توسلی دبیرکل نهضت آزادی در روایتی متفاوت مدعی شد بعضی افراد را خود آقای خمینی گفت بگذارید. گفتند آقای دکتر سنجابی را بگذارید. ایشان جزو پیشنهاد مهندس بازرگان نبود. گفتند آقای فروهر را بگذارید. این دو نفر با آن ضوابط نمی‌خواندند، ولی چون آقای خمینی دستور داده بودند شورای انقلاب پذیرفتند [و] دولت موقت هم پذیرفتند. آقای فروهر وزیر کار شد و دکتر سنجابی وزیر امور خارجه.