فارس/ انتخابات هیات رئیسه فراکسیون گام دوم انقلاب برگزار شد و اعضای این فراکسیون با اکثریت آراء محسن زنگنه را به عنوان رئیس فراکسیون انتخاب کردند.

انتخابات هیأت رئیس فراکسیون گام دوم انقلاب برگزار و محسن زنگنه با اکثریت آراء به عنوان رئیس این فراکسیون انتخاب شد.
همچنین اعضای این فراکسیون حسن شجاعی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به عنوان نایب رئیس، خانم محمد بیگی و رضاخواه را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به عنوان دبیران و احمد نادری را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به عنوان سخنگوی این فراکسیون انتخاب کردند.