آخرین خبر/ موسوی درباره پیگیری پرونده ترور سردار سلیمانی گفت: هم ما و هم دوستانمان در معاونت حقوقی و بین المللی توضیحات را دادیم. بخش‌های مختلف از جمله قوه قضائیه پیگیری این موضوع هستند. علاوه بر اعتراضات اولیه و شکایتی که تقدیم نهاد‌های بین الملیل کردیم، تحول اخیری که رخ داد در یکی از این مجمع بین المللی از این ترور به عنوان اقدام غیرقانونی یاد شده است. هیچ وجدان بیداری اینگونه اقدامات را تایید نمی‌کنند جز یکی دو رژیم منفور که به نوعی خودشان در این موضوع دست داشتند. پیگیری‌های حقوقی ادامه دارد و لازم است همکاری و تشریک مساعی با برخی کشور‌های همسایه از جمله عراق داشته باشیم که در حال تمکیل شدن است. بعد از ان اقدامات اصلی صورت می‌گیرد.