اعتماد/جامعه‌شناس و فعال سیاسی اصلاح‌طلب ناگفته‌های مهم و قابل تاملی از دوره ریاست روحانی در مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری را بیان کرد.


علیرضا علوی‌تبار دربخشی از گفت‌وگوی ویدئویی با اعتمادآنلاین می‌گوید: هاشمی به روحانی گفته بود همه ما را از مرکز تحقیقات استراتژیک بیرون بریزد.

ارتباطم با آقای موسوی‌خوئینی‌ها دورادور بود
آقای روحانی وقتی به مرکز تحقیقات استرانژیک آمد همه پروژه‌ها را حذف کرد
ما در مقابل روحانی کوتاه نمی‌آمدیم
سر نحوه برخورد با آقای عبدی از کوره در رفتم
آقای مهاجرانی به ما می‌گفت شما تهاجمی هستید.