فارس/ توضیحات دبیر ستاد امر به معروف درباره مجوز امر به معروف و نهی از منکر مسئولین را مشاهده می کنید.