در صفحه اول می خوانیم:
* دولت، بدهکار جوانان
* دولت در کار هنر دخالت نکند
* ولایتی جواب آیت ا ... را نمی‌داد