آخرین خبر/ ماموریت سخت ژاپنی در تهران، آرام سازی اوضاع به جای مذاکره؟؛ نگاه ها امروز به تهران دوخته شده است، جایی که نخست وزیر بریتانیا به آن وارد می شود برای ابتکار آرام سازی اوضاع. به نظر می رسد سخت است که میانجی گری او مذاکره بین ایران و آمریکا که ترامپ به هر قیمتی به دنبال آن است را در پی داشته باشد و ایرانی ها در صورت تحقق برخی شروط حاضر به آمدن پای میز هستند را در پی داشته باشد. با این حال حداقل این سفر می تواند در مهار تنش و کشاندن آن به سطحی کمتر خطرناک نقش داشته باشد.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید