جار/ * پاسخ به سخنگوی ترامپ


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید