آخرین خبر/ زمان حقیقت رسیده است؛ چه کسی با شرایط و سرنوشت کشور بازی می کند؟. لبنان بار دیگر شاهد بسته شدن راه های ارتباطی توسط معترضان است. از یک سو سعد حریری پس از استعفا برای دستیابی دوباره به پست نخست وزیری از کارت خیابان استفاده می کند و از سوی دیگر حزب قوات در مناطق نفوذ خود از این کارت برای تغییر توازن در دولت به نفع خودش بهره می برد. سفارت آمریکا از سپتامبر گذشته به دنبال اتحاد دوباره احزاب مختلف جریان 14 مارس و بسیج آن ها علیه حزب الله لبنان است. این در حالی است که لبنان هر روز بیش از پیش به فروپاشی مالی نزدیک می شود.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید