جار/ * این طوری نمی شود که شب بخوابیم و صبح بگویند یک تیم قهرمان شده است!