جار/ * در مبارزه با کرونا از مردم، اجرای دستورالعمل های بهداشتی را می خواهیم