جار/ * خطر طغیان دلار با کاهش نرخ بهره بانکی
* ته سیگار، سمی به جان طبیعت