آخرین خبر/ با موج موارد ابتلا، لستر به قرنطینه برگردانده شد