جار/ * ایران در حال تبدیل شدن به یک کارخانه بزرگ تولیدی است