آخرین خبر/ * من مدیرعامل بودم، با دیگران برای مدیرعاملی جلسه می گذاشتند!