جار/ * پاشنه آشیل صهیونیست ها زیر ذره بین
* عجایب 6‌گانه پرسودترین بورس جهان!