جار/ * قیمت مواد اولیه مصرفی قطعه سازان بیش از 50 درصد افزایش یافت