جار/ * مهمترین عناوین روزنامه خراسان:
- هشدار رئیسی و همتی به متخلفان ارزی
- خواب ستاد استانی کرونا در وضعیت قرمز خراسان رضوی!
- بدل سرهنگ!