جار/ * درباره سند همکاری با چین هیچ چیز محرمانه و مخفیانه ای وجود ندارد!