جار/ * افزایش 26 درصدی شاخص فلاکت
* احیای اعتماد عمومی به پول ملی با ارز تک نرخی