جار/ * تعطیلی بلندمدت فعالیت اقتصادی امکان پذیر نیست