جار/ * طالبان در خواست آتش بس دولت کابل و جامعه بین المللی را رد کرد