شبکه خبر/ وثوق، مدیر مرکز سلول درمانی پژوهشگاه رویان: ایران در منطقه در زمینه تولید علم و فناوری کشوری پیشرو است.