آخرین خبر/ افزودن نانوکربن فعال به پوشش‌های اکسیدی موضوع رساله دکتری یکی از دانشجویان رشته مواد و متالوژی است که در صنعت مورد توجه قرار گرفته است.