همشهری آنلاین/ محققان به روشی جدید دست یافتند تا ناقلان بدون علامت کرونا را بتوانند از راه آزمایش بزاق دهان شناسایی کنند.