مهر/ شرکت بریتانیایی Pavegen پیاده رو تعاملی هوشمندی را توسعه داده است که می‌تواند از فشار قدم‌هایتان برق تولید کند.