آخرین خبر/ شب جمعه اول ماه رجب لبله الرغائب هست و به شب آرزوها معروف شده در ایران.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید