آخرین خبر/ آشفته بازار لوازم خانگی در سایه بی توجهی سازمان های حمایتی به روایت رئیس اتحادیه لوازم خانگی را ببینید.