آخرین خبر/ نحوه پرداخت فطریه به صورت غیر حضوری با هدف استفاده کمتر از اسکناس برای جلوگیری ااز شیوع کرونا از زبان رئیس کمیته امداد امام خمینی را ببینید.