عصر ایران/ صدرا محقق، روزنامه‌نگار با انتشار این فیلم نوشته است: این صحنه را ضربدر هزاران کنید تا وضعیت امشب خاییز را درک کنید. چهار پنج نفر با دست خالی چه کاری می‌شد کرد؟